CONDICIONS LEGALS

CONDICIONS LEGALS D’ÚS DEL LLOC http://www.parapentorganya.cat

1. Objecte.

1.1. Les presents condicions legals regulen l’ús i les condicions d’accés del lloc web http://www.parapentorganya.cat (d’ara endavant el “Parapent Organyà”), pàgina web propietat de “Parapent Organyà SL”. (d’ara endavant “La meva Empresa”).

1.2. L’ús o l’accés a aquest lloc implica que vostè (d’ara endavant “usuari”) reconeix haver llegit i comprès les presents condicions legals d’ús, i acorda complir íntegrament.

1.3. Si com a usuari no està d’acord amb alguna de les presents condicions haurà de deixar d’accedir a aquest lloc.

2. Propietat del lloc.

2.1. En conformitat amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol i la resta de legislació aplicable l’informem que aquesta pàgina web http: // www.parapentorganya.cat és propietat de l’entitat amb denominació social “La meva Empresa” i CIF nombre “B-25730466”.

2.2. Aquesta entitat té el seu domicili social al carrer “Carretera de Lleida nº 12 baixos, 25794 Organyà”.

2.3. Pot contactar amb “parapent Organyà” al número de telèfon “973 382094” oa l’adreça de correu electrònic “info@parapentorganya.cat”.

2.4. Llevat que expressament s’estableixi d’una altra manera, les comunicacions amb “La meva Empresa” es podran realitzar mitjançant correu ordinari a l’adreça física o mitjançant correu electrònic. La companyia es posarà en contacte amb l’usuari via correu electrònic, a l’adreça que estigui en poder o li sigui facilitada al respecte.

3. funcionament del lloc

3.1. “La meva Empresa” es reserva el dret a modificar, en qualsevol moment, unilateralment i sense necessitat de prèvia notificació als seus usuaris, els continguts, l’estructura, el funcionament o les condicions d’accés d’aquest lloc.

3.2. No obstant això, els usuaris del lloc són conscient i accepten que part de la informació continguda en ell podria ser incorrecta, estar incompleta o antiquada, o contenir errors tipogràfics. “La meva Empresa” no està obligada a actualitzar el contingut d’aquest lloc i no serà responsable de la no actualització de la informació. És d’exclusiva responsabilitat de l’usuari avaluar l’exactitud i / o utilitat de qualsevol informació, consell, opinió, o qualsevol altre contingut disponible a través d’aquest lloc.

3.3. Així mateix “La meva Empresa” es reserva el dret a suspendre temporalment, sense necessitat de previ avís, l’accés a aquest lloc per realitzar operacions de manteniment, actualització, millora o de reparació.

3.4. Està prohibit que l’usuari utilitzi aquest lloc web per a l’enviament, la transmissió o la publicació de qualsevol material il•legal, amenaçador, calumniós, difamatori, propagandístic, escandalós, obscè, pornogràfic, o qualsevol altre material que pugui donar lloc a responsabilitats civils o penals d’acord amb la legislació aplicable, fets aquests dels que en qualsevol cas serà responsable l’usuari.

3.5. “La meva Empresa” tampoc garanteix que aquest lloc web o als servidors que el allotgen estiguin lliures de virus i d’altres tipus de programari potencialment perillós, així com la disponibilitat, continuïtat, utilitat i infal•libilitat del funcionament d’aquest lloc, dels seus serveis o els seus continguts; ni la licitud, fiabilitat o utilitat de la informació i continguts subministrats per tercers a través d’aquest lloc.

3.6. Amb caràcter general només podran utilitzar aquest lloc les persones físiques i jurídiques amb capacitat jurídica suficient d’acord amb la legislació aplicable. De manera excepcional podran fer servir el lloc menors d’edat que hagin obtingut prèviament l’autorització dels seus pares o tutors legals, els quals seran responsables de l’ús que el menor al seu càrrec faci del lloc.

4. Comportament dels usuaris. Prohibicions.

4.1. L’ús dels continguts i serveis oferts per “La meva Empresa” serà sota l’exclusiu risc i responsabilitat de l’usuari.

4.2. La companyia no assumeix cap deure o compromís de verificar ni de vigilar els continguts i informacions introduïts pels usuaris.

4.3. L’usuari es compromet a utilitzar el lloc web i tot el seu contingut i serveis d’una manera diligent, sempre amb subjecció a la Llei, als bons costums, ia les presents condicions generals, mantenint sempre el respecte cap als altres usuaris.

4.4. Així mateix, l’usuari es compromet a fer un ús adequat dels materials i informacions continguts en el lloc web, no emprant per realitzar activitats il•lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers, o que infringeixin la regulació sobre propietat intel•lectual i industrial, o qualsevol altra norma de l’ordenament jurídic aplicable, sent l’únic responsable davant “La meva Empresa” ia tercers per l’incompliment del que s’estableix aquí.

4.5. L’usuari es compromet a no transmetre, introduir, difondre o posar a disposició de tercers, qualsevol tipus de material i informació contraris a la Llei, a la moral, a l’ordre públic ia les presents condicions generals d’ús.

4.6. En tot cas, l’usuari haurà d’aportar sempre una informació veraç que no pugui dur a cap tipus de confusió, així com dades identificatives correctes, i mai suplantant a tercers o en nom d’aquests.

4.7. En relació a la infracció de qualsevol irregularitat, recordeu que l’adreça IP del seu ordinador queda registrada pel simple accés al nostre lloc web.

5. Zones protegides del lloc web.

5.1. Generalment per a l’accés als serveis de “La meva Empresa” no serà necessari la subscripció o registre de l’usuari.

5.2. La utilització de determinats serveis podrà estar condicionada a la prèvia obtenció d’un compte personal mitjançant el registre de l’usuari. Aquest registre s’efectuarà en la forma expressament assenyalada en el lloc web.

5.3. Aquest lloc pot contenir zones d’accés restringit, protegides per identificadors i contrasenyes o altres mecanismes de seguretat. L’usuari no intentarà accedir a aquestes zones d’accés restringit si no està degudament autoritzat per “La meva Empresa”, ni intentarà esquivar o manipular els mecanismes de protecció establerts per ella.

5.4. L’usuari que hagi estat autoritzat per “La meva Empresa” per accedir a alguna d’aquestes zones protegides serà l’exclusiu responsable de mantenir en estricte secret, i no divulgar a tercers, els identificadors, contrasenyes i altres mètodes de seguretat que “La meva Empresa” posi a la seva disposició per accedir a les zones protegides. L’usuari serà per tant l’únic responsable dels danys que es derivin de no mantenir en secret els mecanismes de seguretat esmentats.

Es comunica a l’usuari que l’intent d’accés no autoritzat a les zones d’accés restringit d’aquest lloc pot estar subjecte a responsabilitat civil i / o penal.

6. Propietat intel.lectual i industrial.

6.1. Tots els continguts del lloc, incloent, a títol enunciatiu i no limitatiu, les marques comercials, logotips, gràfics, imatges, arxius de so i vídeo, programari, codi de programació, textos, icones, i els noms que identifiquen serveis (des d’ara “els materials”) són propietat de “La meva Empresa” i estan protegits per la legislació vigent en matèria de drets de propietat intel•lectual i industrial.

6.2. L’accés de l’usuari a aquest lloc no implica cap tipus de renúncia, transmissió ni cessió, total o parcial, d’aquests drets de propietat, per aquesta raó, l’accés a aquests continguts o elements no atorga, sota cap concepte, l’usuari la possibilitat de la seva còpia, venda, modificació, reproducció, publicació, cessió, transmissió, o creació de nous productes o serveis derivats de la informació i elements aquí continguts.

6.3. És per això que l’usuari d’aquest lloc no, excepte prèvia autorització expressa i per escrit de “La meva Empresa”, copiar, distribuir, descarregar, modificar, suprimir, esborrar, alterar, publicar, transmetre, o aprofitar-se de qualsevol forma dels materials que conté.

6.4. L’usuari no adquireix drets o llicència en relació amb el servei ni els elements en el mateix, excepte el dret limitat a utilitzar el servei d’acord amb les condicions aplicables. Únicament podrà utilitzar els continguts o elements a què accedeixi a través dels serveis de “La meva Empresa” per al seu propi ús i necessitats, obligant-se a no realitzar ni directa, ni indirectament una explotació comercial, ni dels serveis, ni dels materials , elements, o informació obtinguts a través dels mateixos.

7. Protecció de Dades i Política de privacitat.

7.1. D’acord amb el que estableix la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, “La meva Empresa” informa a l’usuari de l’existència d’un fitxer de dades de caràcter personal que conté les dades que els usuaris introdueixen en el lloc. “La meva Empresa” és responsable del fitxer.

7.2. L’usuari i titular de les dades queda informat, i presta el seu consentiment inequívoc, que mitjançant l’emplenament dels diversos formularis seves dades personals quedaran incorporades als fitxers automatitzats de “La meva Empresa”, amb la finalitat de prestar-li i oferir els nostres serveis així com mantenir informat l’usuari sobre els productes oferts.

7.3. “La meva Empresa” es compromet al compliment de la seva obligació de secret respecte a les dades de caràcter personal i al deure de tractar-les amb confidencialitat. A aquests efectes adoptarà les mesures de seguretat raonables previstes per la llei per evitar la seva alteració, pèrdua o accés no autoritzat.

7.4. L’usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició de les seves dades de caràcter personal en els termes establerts en la legislació vigent, a través de “info@parapentorganya.net” o a “La meva adreça postal”.

8. Política de l´ús de “Cookies”.

8.1. Els “Cookies” són fitxers de text que els servidors que allotgen llocs web envien als navegadors dels seus usuaris. Els cookies no poden executar ni poden contenir virus, i només poden llegir-se pel servidor que allotja el lloc web.

8.2. Aquest lloc requereix l’ús de “Cookies” per al seu correcte funcionament.

9. Informació transmesa pels Usuaris.

9.1. Aquest lloc pot contenir fòrums públics, sales de conversa (“xats”) i altres mecanismes mitjançant els quals els usuaris poden expressar la seva opinió i intercanviar arxius en format electrònic. Les informacions, les comunicacions i els fitxers que s’enviïn a través d’aquests fòrums i sales, juntament amb les adreces de correu electrònic i altres comunicacions divulgades pels usuaris no tindran la consideració de material confidencial.

9.2. Quan els usuaris transmetin o publiquin qualsevol tipus d’informació a aquest lloc, estaran atorgant autorització a “La meva Empresa” per utilitzar aquesta informació, incloent sense limitació, la utilització, reproducció, transmissió, publicació o enviament d’aquesta informació amb qualsevol objecte, incloent , sense limitació, la reproducció, revelació, transmissió, publicació o enviament d’aquesta informació.

9.3. “La meva Empresa” no assumeix cap responsabilitat pel contingut de la informació o de les comunicacions enviades pels seus usuaris a través d’aquestes àrees.

10. Exclusió de garanties i responsabilitats.

10.1. Tota la informació continguda en aquest lloc es subministra “tal qual”, sense que “La meva Empresa” atorgui garanties de cap classe, tant expresses com implícites, relatives a la precisió, fiabilitat i integritat d’aquest lloc. “La meva Empresa” no atorga cap garantia, explícita o implícita, incloent, a títol enunciatiu i no limitatiu, garanties per incompliment de qualitat, de comerciabilitat o d’idoneïtat per a un fi determinat.

10.2. “La meva Empresa” tampoc garanteix que aquest lloc web, o als servidors que el allotgen, estiguin lliures de virus i d’altres tipus de programari potecialmente perillós.

10.3. “La meva Empresa” no garanteix la disponibilitat, continuïtat, utilitat i infal•libilitat del funcionament d’aquest lloc, dels seus serveis o dels seus continguts; ni la fiabilitat o utilitat de la informació i continguts subministrats per tercers a través d’aquest lloc. Malgrat que “La meva Empresa” realitza tot esforç raonable per garantir la disponibilitat, accés, continuïtat, i infal•libilitat del funcionament i dels seus serveis, “La meva Empresa” no garanteix les mateixes, ja que es poden veure interferides per nombrosos factors aliens a ella. En conseqüència, no serà responsable, (amb els límits establerts en l’ordenament jurídic vigent), pels danys i perjudicis de tota naturalesa causats a l’usuari com a conseqüència de l’esmentada indisponibilitat, fallades d’accés i falta de continuïtat.

11. Limitació de responsabilitat.

11.1. “La meva Empresa” no es responsabilitzarà de cap manera de qualsevol dany directe o indirecte, lucre cessant o pèrdua de dades i / o clients que es derivin de l’ús per part dels usuaris o de la impossibilitat d’ús d’aquest lloc web.

11.2. Aquest lloc pot contenir enllaços hipertextuals (“Links”) i remissions a altres llocs i pàgines web que poden no estar controlats per “La meva Empresa”, en aquests casos “La meva Empresa” no es responsabilitzarà dels continguts que puguin aparèixer en aquestes pàgines.

11.3. L’usuari accepta expressament deixar exempta a “La meva Empresa” de qualsevol responsabilitat dels actes o omissions del usuaris basades en els continguts allotjats en aquest lloc.

11.4. L’usuari entén i accepta expressament que qualsevol tipus de contingut, programari o qualsevol altre tipus de material, que descarregui o obtingui de qualsevol altra forma a través d’aquest lloc es realitza pel seu compte i risc, i que ell com a usuari serà l’únic responsable de qualsevol dany o pèrdua de dades causat als seus sistemes informàtics.

11.5. “La meva Empresa” ha posat tots els mitjans raonables per assegurar que la informació que conté aquest lloc és correcta. No obstant això, els usuaris del lloc accepten conèixer que part de la informació continguda en aquest lloc podria ser incorrecta, estar incompleta o antiquada, o contenir errors.

12. Dret d´exclusió i nul.litat parcial.

12.1. “La meva Empresa” es reserva el dret de cancel•lar, eliminar, o desautoritzar la utilització de tots o algun dels serveis del lloc web a qualsevol usuari sense necessitat de previ avís si al seu criteri, i en qualsevol tipus de circumstància, aquest estigués realitzant un ús incorrecte del mateix.

12.2. Si un tribunal competent resol que qualsevol de les disposicions contingudes en aquestes condicions legals és il•lícita o nul•la, aquesta disposició serà exclosa si així es requerís legalment. L’usuari accepta expressament que la resta de les disposicions no excloses no es veuran modificades, i que seguiran tenint plena vigència.

13. Llei apicable i jurisdicció.

13. Llei aplicable i jurisdicció.

13.1 Aquest lloc es troba situat i és operat des d’Espanya. Totes les qüestions relatives a aquest lloc es regeixen per les lleis espanyoles i se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals competents d’Espanya, sense que siguin d’aplicació els principis sobre conflicte de lleis. En aquells casos en què l’usuari no tingui la condició de consumidor, o que tingui el seu domicili fora d’Espanya, “La meva Empresa” i l’usuari se sotmeten als jutjats i tribunals de “La meva ciutat”, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls.

13.2. Si l’usuari decideix utilitzar o consultar aquest lloc des de fora d’Espanya, haurà de tenir present que ho fa per pròpia iniciativa, i que és responsable del compliment de les lleis locals pertinents.

14. Durada i revisió.

14.1. Malgrat que la relació jurídica entre “La meva Empresa” i l’usuari, derivada de l’accés i utilització del lloc, té una durada indefinida, aquesta es considerarà finalitzada en el moment que la companyia modifiqui les presents condicions generals. En el moment en què la companyia anunciï la modificació de les condicions generals, i l’usuari accedeixi i utilitzi els serveis i continguts del lloc, es considerarà iniciada una nova relació jurídica entre ambdues parts de caràcter igualment indefinit.

14.2. Sense perjudici de l’anterior, l’empresa “La meva Empresa” està facultada per suspendre, interrompre, o donar per finalitzada de manera unilateral, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís ni justa causa, la prestació de qualsevol dels serveis que ofereix.

14.3. “La meva Empresa” es reserva el dret a revisar, unilateralment i sense previ avís, les presents condicions d’ús en qualsevol moment. Les condicions revisades entraran en vigor tan aviat quedin publicades en aquest lloc. Si l’usuari fa ús habitual d’aquest lloc haurà de revisar les condicions amb regularitat, i s’abstindrà d’accedir al lloc si no considerés acceptables qualsevol de les condicions revisades.

15. Terminis de lliurament de serveis.

15.1. Els terminis de lliurament varien segons el tipus d’enviament:

Lliurament de bo regal via correu electrònic, entre un dia i 3 dies laborals, sempre per imprimir.

Entre 3 i 5 dies laborables per a enviaments normals. En el cas de les Illes Canàries, de 3 a 6 dies laborables

Entre 2 i 3 dies laborables els enviaments estàndard. En el cas de Ceuta i Melilla el termini és d’entre 3 i 5 dies.

I entre 1 i 2 dies laborables l’enviament urgent.

16. Devolucions.

16.1. Un cop realitzat el pagament de qualsevol tipus de servei de “la meva empresa”, ja sigui a través de Paypal o transferència bancària, no es farà devolució de la quantitat abonada, podrà ser transferit a qualsevol altra persona per a realitzar el servei pagat. Tots els nostres serveis tenen una caducitat d’un any, en cas de no posar-se en contacte amb “la meva empresa” i arribada la data de caducitat, quedés redimit aquest servei. No es realitzaran devolucions per condicions meteorològiques adverses, es podrà canviar data de la reserva. En cas d’anul•lació el mateix dia, no s’abonarà cap tipus de dieta o despesa pel desplaçament realitzat.